ნებაყოფლობითი ატესტაციის საავტორო მოდელი

ნებაყოფლობითი ატესტაციის საავტორო მოდელი

 

ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების ფორმულირება რესპუბლიკაში 2,5-3 წლის წინ დაიწყო. წარმოდგენილი კონცეფცია განიხილებოდა საგანმანათლებლო კომპლექსის პედაგოგიურ ლაბორატორიაში, სასკოლო საბჭოებში, პედაგოგები აქტიურად ჩაერთნენ დისკუსიებში, გამოეხმაურნენ საჯარო განხილვას, მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა პლატფორმაში.

 

დისკუსიების დროს ჩვენი პოზიცია დაზუსტდა: საავტორო საგანმანათლებლო პროგრამის პედაგოგიურ მუშაკს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს საავტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მიდგომებით განსაზღვრულ ნებაყოფლობით სერტიფიცირების სხვა ვარიანტში. მეხსიერებისკენ მიმართული, რთული აკადემიური ამოცანებით დატვირთული, ლექსიკონის გამონაკლისებისაგან შემდგარი კითხვარები, მათი მეთოდური, პედაგოგიური მიდგომა ვერ და ვერ აკმაყოფილებს ავტორის მასწავლებლის წინაშე წარდგენილ მოთხოვნებს.სპეციალისტმა, რომელმაც უკვე მიიღო უმაღლესი პროფესიული განათლება (დებულება გათვალისწინებულია „სახალხო განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში) უნდა განავითაროს თავისი უნარები უკვე კონკრეტულ მუშაობაში, წარმოაჩინოს თავი თავისი პედაგოგიური უნარებით და ინოვაციებით, ეს უნდა იყოს განვითარება. პედაგოგიური უნარები, მათი განვითარება და პროფესიული საგნის ცოდნის გამოყენება პედაგოგიკაში მოითხოვს სხვა უნარებს. საგნობრივი ცოდნა, რომელიც უნდა შეიძინოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულმა, უნდა იქცეს კონკრეტულ პედაგოგიურ უნარად, გადაცემის და ხელმძღვანელობის უნარად. მასწავლებელს უნდა შეეძლოს შექმნას, თვითგანათლება პედაგოგიური და მეთოდური განვითარებით, სტატიებით, შეძლოს თავისი სასწავლო ნაწარმოების დაპროექტება, საგნის, ინტერდისციპლინარული პროექტის ფორმულირება. მასწავლებელს უნდა შეეძლოს დოკუმენტების წაკითხვა, დაკვირვება, საკუთარი კურსის გეგმის შექმნა, საკუთარი სასწავლო მასალის შექმნა და ა.შ. მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა შეძლოს გახდეს მისი ნაწარმოების ავტორი და შეძლოს წარმოადგინოს ის, რაც შეიძინა კონკრეტული სამუშაოს დროს, აჩვენოს განვითარება, ნამუშევარი.

 

ასე შეიქმნა ჰეგნაკის საგანმანათლებლო პროგრამით მასწავლებლის კურსის გაზრდის პროცედურა. ბრძანება შეიქმნა, შემუშავდა საგანმანათლებლო კომპლექსის პედაგოგიურ ლაბორატორიაში, გაიარა სხვადასხვა დისკუსია, დაიხვეწა, გადაიხედა პედაგოგიურ საბჭოებში, პროფესიულ ჯგუფებში.უკვე განხილული, მისაღები ვერსია გადაეგზავნა KGSMS მინისტრის მოადგილეს. მიზანი იყო არსებობის უფლების დადასტურება, როგორც ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების ალტერნატიული ვერსია. პასუხი ჯერ არ მიგვიღია.

საგანმანათლებლო კომპლექსში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საავტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მასწავლებელთა ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების ჩვენი ვერსიის ორგანიზება და საკუთარი მოკრძალებული საშუალებებით განხორციელება.

საავტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მასწავლებელს ეძლევა შესაძლებლობა აირჩიოს რომელი ვერსია სურს მონაწილეობა მიიღოს ნებაყოფლობით სერტიფიცირებაში: სრ განათლების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული თუ საავტორო საგანმანათლებლო პროგრამა.

მოდით გამოვყოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელზეც გვინდა ხაზი გავუსვათ:

  • სერტიფიცირების მიზანია განმცხადებლის პედაგოგიური საქმიანობის შეფასება ბოლო სამი წლის განმავლობაში და შედეგად მისი მაჩვენებლის შეცვლა.

  • სერთიფიკატი ადასტურებს, რომ განმცხადებელი არის მისი ნაშრომის ავტორი, ავტორის საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი პირი, შემოქმედებითი, კვლევითი სპეციალისტი, რომელიც მუდმივად ავითარებს თავის სამუშაო შესაძლებლობებს, პედაგოგიურ უნარებს, საგნობრივ ცოდნას და ჰორიზონტს.

  • განაცხადის შესატანად აპლიკანტი თავის პირად საგანმანათლებლო ბლოგში ხსნის განყოფილებას „ნებაყოფლობითი სერტიფიცირება“, სადაც ათავსებს წარდგენილ მასალებს.

ავტორის განვითარება ხაზს უსვამს მასწავლებლის ნამუშევრის ღია და გამჭვირვალე წარმოდგენას, რაც თვალსაჩინოა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. ბლოგში იხსნება ცალკე განყოფილება, სადაც განთავსებული მასალები ყველასთვის ხელმისაწვდომია. ეს მნიშვნელოვანია როგორც დაკვირვებისთვის, ასევე გამოცდილების გადაცემისთვის და შესრულებული სამუშაოს შეფასებისთვის. წარმოდგენილი მასალების მოთხოვნები, ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების შინაარსი მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული, ისინი საკმაოდ რთული და სახიფათოა. გათვალისწინებულია საავტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ყველა შინაარსის პრინციპი.

ხაზგასმულია მასწავლებლის მიერ მისი ნამუშევრის საჯარო პრეზენტაცია და ამ საჯარო პრეზენტაციის ორგანიზება. ამ მხრივ, მოთხოვნებიც მკაფიო და კონკრეტულია. იხილეთ დამუშავება.

განვითარების სამუშაოებს მოჰყვა ტესტირების ეტაპი, რის შემდეგაც გაკეთდა შესაბამისი კორექტივები.

უკვე დამტკიცებული ვარიანტების გავრცელების შემდეგ გაკეთდა განცხადება და მიიღეს პირველი განაცხადები. საგანმანათლებლო კომპლექსის პედაგოგიურმა ცენტრმა მოაწყო სამუშაო, რომელიც მიზნად ისახავდა ნებაყოფლობითი სასერთიფიკატო განაცხადების მიღებას და საჯარო პრეზენტაციებს.

პირველ აპლიკანტებს შორის შეირჩა გენერალიტი ვარდან კარაპეტიანი, სომხური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ნუნე მოვსისიანი.

მათი საჯარო წარმოდგენები სანახაობრივი იყო

1. ვარდან კარაპეტიანი, გამოქვეყნება: 27 ოქტომბერს, 11:00 საათზე

2. ნუნე მოვსისიანი, გამოქვეყნება: 27 ოქტომბეს, 14:00 საათზე

პირველი განმცხადებლების შემდეგ განაცხადების რაოდენობა გაიზარდა. ვიწყებთ საჯარო პრეზენტაციებისა და შეფასების მომდევნო ეტაპს. როგორც საჯარო პრეზენტაციები, ასევე შეფასება-დაკვირვების ეტაპი კონკრეტული და განვითარებადი პედაგოგიური სამუშაოა.

ჩვენი საჯარო პრეზენტაციები ღიაა. მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ბენეფიციარს.

ამ ეტაპზე მიგვაჩნია, რომ ჩვენი მოვლენები მიღებულია, შეკვეთა მუშაობს და ჩვენი გამოცდილება შეიძლება იყოს საინტერესო და გავრცელებული.

 

 

Համար: 
  • Deutsch
  • 日本語
  • Español
  • Հայերեն
  • English
  • Georgian
  • Русский