Համայնքային հիմնախնդիրների հետազոտման ուսումնական նախագիծ

1990թ. օգոստոսի  23 ին Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման պահից մեր երկրում սկսվեց անկախության գործընթացը, որն ամրագրվեց  1991թ. սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեով։ Դրա արդյունքում  Հայաստանը հռչակվեց անկախ պետություն:

Անկախության վերականգնումը հնարավորություն տվեց  հիմք դնել ազգային դպրոցի ստեղծմանը: Ազգային դպրոցի ստեղծումը հսկայական ջանքեր է պահանջում։

Կրթությունը  շարունակական  գործընթաց է, որի արդյունավետությունը և ուսման որակը բարձրացնելու   համար  անհրաժեշտ է  տարբեր կրթական ծրագրեր իրականացնել, այդ թվում նաև՝ ուսումնական նախագծեր: Նախագծային ուսուցման ամենամեծ առավելությունը գիտելիքը սովորողների կյանքի հետ կապելն է, աշխատելով, հետազոտելով սովորելու հնարավորության ընձեռումը։

Այս տարի նախատեսել ենք իրականացնել  համայնքային հիմնախնդիրների հետազոտման  ուսումնական նախագիծ

Ինչպես ցանկացած ուսումնական գործւնեության համար, այս դեպքում էլ  շատ կարևոր է հաշվի առնել սովորողների տարիքային առանձնահատկությունները՝ հիմք ընդունելով  հիմնախնդիրների ծավալը, և իրականացման իրական հնարավորությունները:

Նախագծի  նպատակը.

1. Հասարակական կյանքին սովորողների պատասխանատու  մասնակցության  համար անհրաժեշտ  գիտելիքների  խորացումն   ու   հմտությունների զարգացում:  

Այս նախագիծը հնարավորություն  է տալիս  սովորողներին  հասկանալու  և  ընկալելու  քաղաքականության  ու  կառավարման  գաղափարը:

2. Սովորողների կողմից քաղաքացիական  մասնակցության  կարևորության ըմբռնում,    ինչպես  նաև   գործնականում լավ քաղաքացի լինելու  հմտությունների զարգացումը:

«Համայնքային հիմնախնդիրների հետազոտման նախագիծ»

Նախագիծն օգնում է ուշադրությունը կենտրոնացնել հանրային  քաղաքականության զարգացմանվրա՝ դիտարկելով առկա  հիմնախնդիրներ:

Ամենակարևոր  գործոնն այն է, որ նախագիծն  իրականացնող սովորողները յուրացնեն   հանրային քաղաքականության  իմաստը:

Հանրային քաղաքականությունը հիմնական որոշումների, պարտավորությունների և գործողությունների միավորումն է, որն իրականացվում է այն անձանց կողմից, ովքեր ունեն կառավարման լծակներ: Այս տեսանկյունից քաղաքացիական կրթության հիմնական նպատակներից մեկը աշակերտին կառավարման գործընթացին մասնակից դարձնելն է:

Հանրային քաղաքականության ձևավորման գործընթացը:

Շատ կարևոր է, որ սովորողը յուրացնի իշխանության դերը հանրային քաղաքակա­նության ձևավորման մեջ: Անհրաժեշտ է, որ սովորողներն ըմբռնեն, համանքային կառավարման մեջ բոլոր քաղաքացիների մասնակցության դերը, որի ժամանակ կառավարության դերը գնալով նվազում է: Քաղաքականության ձևավորումը սկսվում է, երբ համայքի անդամները գիտակցում են խնդրո առարկան: Այս գործնթացը ենթադրում է համապատասխան տեղեկատվության հավաքում և վերլուծություն, ինչպես նաև հասարակական ակտիվության դրսևորում: Երբ քաղաքականությունն ընդունվում է, այն անհրաժեշտ է իրագործել:

Խնդիրը հետազոտելու և լուծելու համար անհրաժեշտ է որոշակի քայլեր ձեռնարկել.

 1. Ուսումնասիրվող խնդրի բացահայտում։
  Սովորողները պետք է որոշեն, թե որ հիմնախնդիրն է ավելի կարևոր, և իշխանության որ օղակն է պատասխանատու այդ խնդրի լուծման համար:
 2. Տեղեկությունների հավաքում:

Սովորողների կողմից ստեղծված աշխատանքային խումբը որոշում է, թե ինչ հիմնախնդիր է ուսումնասիրելու: Նրանք պետք է տարբեր աղբյուրներից տեղեկություններ կուտակեն և արժևորեն այդ տեղեկատվությունը:

 1. Դիտարկել լուծումները:

Սովորողների աշխատանքային խումբը պետք է ուսումնասիրի և դիտարկի իր ընտրած հիմնախնդրի լուծման ուղղությամբ իշխանության վարած քաղաքականությունը, ինչպես նաև բացահայտի այլ անձանց կողմից առաջարկված տեսակետները, և կազմակերպի քննարկումներ:

 1. Զարգացնել սեփական տեսակետ  որևէ հանրային քաղաքականության վերաբերյալ:

Այս քայլում սովորողները պետք է մշակեն հանրային քաղաքականության սեփական տարբերակը, որ նպատակահարմար են գտնում իշխանության կողմից իրականացնելու համար:

 1. Կազմել գործողությունների պլան:

Մշակվում է գործողությունների պլան, որը կբացահայտի, թե որքանով կարող ենք ներազդել իշխանության այս կամ այն օղակի վրա՝ որդեգրելով որևէ հանրային քաղաքականություն, որն ուղված է ձեր առաջադրած խնդրի լուծմանը:

Այժմ փորձենք ներկայացնել  հիմնախնդիրների մի քանի օրինակներ:

1.Հիմնախնդիրներ հասարակության մեջ:

Ա. Մեծ թվով քաղաքացիներ ընտրություններին  չեն մասնակցում, սա հատկապես նկատելի է դառնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության ժամանակ:

Բ.Շատերը վիճարկում են  այն փաստը, որ դրամը  վճռորոշ դեր ունի  նույնիսկ ընտրությունների ժամանակ:

2.Համայնքի հիմնախնդիրներ:

Ա. Ցանկացած համայնքի ներսում ծագում են  բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնք պահանջում են հրատապ լուծումներ։ Իհարկե, այդ  լուծումը պետք է իրականացնի համայնքային իշխանությունը, իսկ համայնքի անդամները  պետք է  հետամուտ լինեն և պահանջեն իշխանություններից  անհապաղ լուծել  համայնքի հիմնախնդիրները:

3.Դպրոցական հիմնախնդիրներ:

Ա.Ազատ վարքագիծ ունեցող աշակերտների առկայությունը դպրոցում անշուշտ  բացասական  ազդեցութ յուն  է ունենում մյուս աշակերտների վրա:

Բ. Որոշ աշակերտների  հաճախակի բացակայությունը դասերից, որի արդյունքում նրանք դուրս  են մնում ուսումնառության գործընթացից:

Գ.Դասարանում օգտագործվող  գնահատման համակարգը ստուգում է սովորողի  ուսումնառության միայն մեկ  կողմը՝առանց հաշվի առնելու տարբեր գործոններ, հաճախակի այդ կոշտ գնահատականներն  օգտագործվում են  որպես  աշակերտներին պատժելու միջոց:

Դ.Մեր օրերում սովորողների ծնողները գրեթե  ամբողջ  օրը լինում են աշխատանքի վայրում  և իրենց երեխաներին դուրս են  թողնում  ուշադրությունից, որը խիստ բացասաբար է  անդրադառնում սովորողի ուսումնառության և դաստիարակության վրա:

4.Շրջակա միջավայրին վերաբերող  հիմնախնդիրներ:

Ա.Որոշ համայնքներում առկա են էկոլոգիական  հիմնախնդիրներ:

Բ.Որոշ համայնքներում լավ չեն  կատարվում աղբահեռացման  աշխատանքները:

Գ.Կան համայնքներ,  որտեղ լավ չեն կատարվում ջրամատակարարման  և  ջրահեռացման  աշխատանքները:

Սրանք հիմնախնդիրների մի քանի օրինակ են միայն։ Նախագծի իրկանացման ընթացքում սրանք կքննարկվեն սովորողների հետ, կավելացնենք նաև նրանց առաջարկությունները, այնուհետև յուրաքանչյուր խումբ կընտրի իրեն հետաքրքրող հիմնախնդիրը և կսկսի աշխատել։

Համար: 
Կրթական աստիճան: 
 • Deutsch
 • 日本語
 • Հայերեն
 • English
 • Georgian
 • Русский