უფროსი სკოლა. გამოწვევები და განვითარება

სომხეთში "ზოგადი განათლების შესახებ კანონის" თანახმად ზოგადი განათლება ხორციელდება სამ დონის სისტემაში:
  • დაწყებითი სკოლა (1-4 კლასის),
  • საშუალო სკოლა (5-9 კლასები),
  • უფროსი სკოლა (10-12 კლასის).
 
საშუალო ზოგადი განათლების სისტემის პირველი ორი დონე ერთად
წარმოადგენს ძირითად სკოლას (კლასები 1-9) და მესამე ხარისხი არის საშუალო სკოლის 10-12 კლასის ან ცალკე საშუალო სკოლა.
 
2008 წელს 12 წლიანი ზოგადი განათლების სისტემის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა უფროსი სკოლის დანერგვა და განვითარება. 
ამ მიზნით, მიღებულია "უმაღლესი სკოლის სისტემის დაფუძნების სტრატეგიული გეგმა", რომლის მიხედვითაც 2009-2012 წლებში სომხეთის საშუალო სკოლების ნაწილი რეორგანიზებულია უფროსი სასწავლებლებში და დაემორჩილა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. "ზოგადი განათლების შესახებ" კანონის თანახმად, ზოგადი განათლების (საშუალო და ხანდაზმული) სკოლების მიერ არის დამტკიცებული სრ მთავრობის მიერ, ძირითადად SNCO- ს ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით.
ამჟამად, სომხეთში არის 109 უფროსი სკოლა, ხოლო უფროსი სკოლის მოსწავლეების რაოდენობა 37,503 ადამიანი.  სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, უფროსი სკოლის 45.0% ერევანშია, სადაც სწავლობს  მოსწავლეების 49.9%. მიუხედავად იმისა, რომ მიღებულია უფროსი სკოლის სტრატეგიული პროგრამა, უმაღლესი სკოლის საორგანიზაციო-სამართლებრივი ფორმა, თუმცა სომხეთის უფროსი სკოლა ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული.
არ ვცდები თუ ვთქვა, რომ შეუსაბამობის ერთ-ერთი საკითხია საგანმანათლებლო კრიტერიუმების, სუბიექტურ პროგრამებისა და საბოლოო გამოცდების შეუსაბამობაა და წინააღმდეგობაა. სახელმწიფო საგანმანათლებლო კრიტერიუმი განსაზღვრავს საგანმანათლებლო პროგრამების შინაარსის მინიმალურ მოთხოვნებს, მოსწავლეთა საგანმანათლებლო დატვირთვის მაქსიმალურ რაოდენობას და კურსდამთავრებულთა თვისობრივ მოთხოვნებს. და თუ მსოფლიო სტანდარტის მოთხოვნები ჩამოყალიბებული, ნათელი და კონკრეტულია, ჩვენი ქვეყნის განათლების სისტემა უზარმაზარი დოკუმენტია. ეს არსებითად შეიცავს თეორიულ დებულებებს და გამოყენების თვალსაზრისით ეს არა პრაქტიკულია. ასევე სერიოზული პრობლემაა, რომ კრიტერიუმი განსაზღვრავს აზროვნების განვითარების მოთხო ვნებს, მაგრამ გამოცდის დროს ფაქტობრივი ცოდნა შემოწმდება. ასეთი მიდგომა ხსნის ბევრ მნიშვნელოვანი პროცესს. რის გამოც სწავლა მოსაწყენია ხდება და არა საინტერესო. და თუ ზოგადი განათლება გაიზარდა საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილების ან მეტი სწავლების კონტექსტში, მაშინ მინიმალურად ვარაუდობს, რომ ასეთი გარემოა საშუალო სკოლაში, მაშინ ვარაუდობთ ისეთი გარემო უფროს სკოლაში, სადაც მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ ჰქონდეთ თავიანთი საგანმანათლებლო ტრაექტორია.
მაგრამ აქ კიდევ ერთი პრობლემა ჩნდება. ერთის მხრივ, უფროსი სკოლა დამოუკიდებლად ვერ განვითარდებიან, მეორეს მხრივ, დამოუკიდლეობა შეიძლება გამოიწვიოს თვითნებობა. ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი საშუალება ისაა, რომ უფროსი სკოლის მასწავლებლები ასწავლიან მოსწავლეებს თვითშეფასებას, თვითრეგულირებას და პრიორიტეტებისა და ინტერესების განვითარებას. ერთი რამ, რაც დაფიქსირებულია საავტორო საგანმანათლებლო შეფასების მიხედვით. რის თანახმად, "ხელი შეუწყოს მოსწავლეთა საგანმანათლებლო საქმიანობის საშუალებით თვითკონტროლისა და თვითგამოკვლევის ფორმების გამოყენებას და გავრცელებას მედიის საშუალებით".
სინამდვილეში, ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით, "მხითარ სებასტაცი" სასწავლო კომპლექსის მე -12 კლასის მოსწავლეების მიერ ჩატარდა მრგვალი მაგიდა. მე -12 კლასელებმა შეაჯამეს თავიანთი პირველი სასწავლო წელი, მედია საშუალებებით მედიის მიერ განხორციელებული გრძელვადიანი პროექტები და სხვა სახის პროექტები.
 
წინა შეჯამებიდან განსღვავებით, პირველი წარდგენა იყო სოციალური და მოხალისე პროექტები, სადაც ჩართული იყვნენ ჩვენი მოსწავლეები. ეს სხვადასხვა პროექტებია.
 
ერთი მხრივ ამ პროექტების განხორციელების დროს ჩვენი მასწავლეები არ იღებენ მონაწილეობას, მეორეს მხრივ, ჩვენი მოსწავლეები ჩართულნი არიან ამ პროექტებში და ისინი უფრო მეტს სწავლობენ, ვიდრე ისინი ისწავლებდნენ სწავლოს პროცესში.
ორი გზა არის, ან უარს ვამბობთ ასეთ სასწავლო საქმიანობას, და ვთხოვთ რომ მოსწავლე შეასრულოს დავალები (რაღაც სხვა სკოლებში), ან მოსწავლიოს საქმიანობა ყურადღების ცენტრშია, და რომელიც წახალისდება, როგორც ამბობს აშოტ ბლეიანი.
"მე ჩვენი 12-ე კლასელებით ვარ დაინტერესებული, მისი ცხოვრებით, სასწავლო საქმიანობით, ინდივიდიალურ გეგმების განხორციელებით, უფროსი სკოლის როლით... რამდენიმე დღის წინ უფროსი სკოლის ბიბლიოთეკაში ჩატარდა სასწავლო პროექტების წარდგენის ჩვენება. 12-ე კლასელებმა წარმოადგინეს ნამდვილი საგანმანათლებლო პროექტები. რომლებიც განხორციელებული იყო სასწავლო კომპლექსში, რესპუბლიკის სხვადასხვა კუთხეებში, მათ შორის საერთაშორისო სხვადასხვა პარტნიორებთან ერთად. მუშაობენ,  პროფესიონალურად ორიენტირებულნი არიან... ჩემთვის უფროსი სკოლა ან ქოლეჯი ღია შემოქმედებითი პლატფორმაა, როდესაც ყველა მოსწავლე მოქმედებს ინდივიდუალური გზით, მისი თავისუფალი არჩევანის მეშვეობით..."
და ბოლის, მოსწავლეების მიერ განხორციელებული მოხალისეთა პროექტები, როგორც სასწავლო პირველი სემესტრის მოკლე მიმოხილვა, იანვრის ბანაკის ნაწილი გახდება. ასეთი საქმიანობა სასარგებლოა, როგორც როგორც გამოცდილების გადაცემა და შესრულებული საქმიანობის წარმოდგენა.
Համար: 
  • Deutsch
  • 日本語
  • Español
  • Հայերեն
  • English
  • Georgian
  • Русский